Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Triển khai đánh giá Chỉ số cải cách hành chính ngành Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 6041/TCHQ-PC gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) của ngành Hải quan.

Công văn nêu rõ, ngày 4/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Quyết định số 793/QĐ-BTC ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Bộ Tài chính, trong đó có Tổng cục Hải quan. Để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ.

Về công tác phổ biến, quán triệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị Hải quan thường xuyên phổ biến, quán triệt về nội dung Chỉ số CCHC; phương pháp tự chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm theo quy định  tại các văn bản: Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 3/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Công văn số 933/BNV-CCHC ngày 20/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp bộ; Công văn số 1417/BNV-CCHC ngày 23/4/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung tự đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp bộ; Quyết định số 793/QĐ-BTC ngày 4/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc phổ biến quán triệt sẽ giúp các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan nắm bắt đầy đủ ý nghĩa, sự cần thiết của Chỉ số CCHC, nhằm thực hiện tốt các yêu cầu về CCHC trong các lĩnh vực công tác được giao; góp phần đẩy mạnh CCHC trong toàn ngành Hải quan và cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của Tổng cục Hải quan.

Về công tác tự chấm điểm Chỉ số CCHC, căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính, hàng năm Tổng cục Hải quan tự chấm điểm Chỉ số CCHC theo các nội dung chi tiết để gửi kết quả về Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan phân công các đơn vị chịu trách nhiệm việc chấm điểm các lĩnh vực, nội dung chi tiết về Chỉ số CCHC.

Trong công văn hướng dẫn, Tổng cục Hải quan cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị thuộc Tổng cục để triển khai nhiệm vụ đánh giá Chỉ số CCHC hàng năm

Được biết, thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ số CCHC áp dụng cho các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Tài chính.

Chỉ số này được xây dựng để đánh giá mức độ cải cách hành chính của các đơn vị trong ngành tài chính dựa trên bảy nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; và Hiện đại hóa hành chính.

Việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính sẽ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong ngành Tài chính. Đây được ví như “kim chỉ nam” để các đơn vị trong Ngành nhận thức, xác định rõ các nhiệm vụ cần phải triển khai để nâng cao chất lượng công tác CCHC của đơn vị mình. Thông qua việc lượng hóa, chấm điểm mức độ tuân thủ các tiêu chí đã đề ra, Chỉ số sẽ là công cụ để nhận biết rõ kết quả thực thi cải cách hành chính ở từng đơn vị, đồng thời nâng cao ý thức kiểm soát việc ban hành các thủ tục hành chính, tìm ra những giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của từng đơn vị./.


Nguồn tin: http://www.mof.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới:

Tin mới

Tin đọc nhiều


CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập