Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Chỉ thị về sử dụng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/4/2020 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về sử dụng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó, tỉnh đã đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn; tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc trễ hạn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai…, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với các cơ quan ngành dọc và các cấp hành chính không bảo đảm được thời gian giải quyết.

Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tình trạng này là do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức và nghiêm túc thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của trung ương và UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác thông tin truyền thông về dịch vụ công, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.


Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam

Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai và có giải pháp cụ thể để khắc phục trình trạng nêu trên như:

Đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi, kiểm tra, giám sát; khẩn trương kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng yêu cầu của cấp trên; đồng thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, khắc phục ngay tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính; cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo nguyên tắc phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử công đáp ứng 100% các tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời, khai thác, sử dụng được trên các thiết bị di động thông minh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, đơn giản dễ sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng quy chế cụ thể để quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công,  Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh để thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và lưu trữ điện tử trên hệ thống thông tin; tăng cường tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin, tập huấn trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nội vụ thực hiện hướng dẫn thực hiện lưu trữ điện tử trong Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và tại Bộ phận Một cửa các cấp; đề xuất chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của tập thể, cá nhân.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền và thông tin rộng rãi để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp biết, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Văn Thảo, Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập