Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ 11

Sáng ngày 25/6, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp phiên họp thứ 11. Đồng chí Phan Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên, thành viên Tổ Giúp việc trong Ban Chỉ đạo.


Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kết quả Chỉ số CCHC và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Nam năm 2018. Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, UBND tỉnh, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển quan trọng góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Trong 06 tháng đầu năm 2019, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch CCHC năm 2019 đã được triển khai thực hiện kịp thời, trong đó tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, hiện đại hoá hành chính.


Đ.c Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo báo cáo tại cuộc họp

Theo đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nhiều văn bản được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thúc đẩy cải cách TTHC như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; các Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019;

Bên cạnh đó, tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng đã nghe: Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và người dân, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 (tập trung vào đánh giá kết quả triển khai phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và kết quả Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT INDEX) và Chỉ số mức độ ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Nam năm 2018; Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư báo cáo tình hình thực hiện quy trình 4 bước trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của các sở, ngành tại Trung tâm và tình hình thực hiện thư xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hẹn của các sở, ngành.


Đ.c Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo
phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã đề ra những giải pháp quan trọng để nâng cao công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đó là: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC của cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả CCHC; tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; thực hiện nghiêm túc quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; thực hiện nghiêm túc quy định thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.


Đ.c Phan Việt Cường
- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Việt Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh định hướng chung trong công tác CCHC của tỉnh năm 2019 là kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp; củng cố, kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước. Theo đó, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Kết luận, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời rà soát, triển khai các nhiệm vụ, công việc Ban chỉ đạo CCHC tỉnh giao các ngành trong những phiên họp trước nhưng chưa hoàn thành; đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, phấn đấu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao vị thứ xếp hạng các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX của tỉnh; tập trung hiện đại hóa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đảm bảo tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả tại chỗ, hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử bảo đảm tích hợp được với các phần mềm chuyên ngành; bảo đảm đến hết năm 2019, 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính các cấp.

Tin, ảnh: Hòa Tiên - Phòng Cải cách hành chính

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập