Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026.


Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và các quy định pháp luật chuyên ngành. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đối với các lĩnh vực được phân cấp quản lý, đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống trong công tác quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh phân cấp đi đôi với đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Tin: Công Vũ – Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập