Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Ban hành Chương trình trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Ngày 02/6/2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu ký Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 .
Mục tiêu chung cụ thể của Chương trình hành động là: Đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao.  
Hình minh hoạ
Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian đến được xác định rõ ràng là:
- Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước trong đó hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thống kê, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, minh bạch hóa và xây dựng cơ chế tổng hợp, điều phối thống nhất.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, đổi mới nội dung và phương thức quản lý theo từng cấp, Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối kết hợp giữa các đơn vị với nhau...
- Cải cách tài chính công
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.
Nhiệm vụ cụ thể của Chương trình hành động được phân theo nội dung, kết quả và ấn định thời gian thực hiện rõ ràng, có sự phân công, phối hợp, tổ chức thực hiện bằng các giải pháp rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trên toàn tỉnh. 
Thanh Thuỷ - P. CCHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập