z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/TT-VPCP ngày 23/11/2019 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/ 2018. Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3089/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (Trung tâm) thay thế Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC tại Trung tâm trước đây.


Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC tại trụ sở Trung tâm không được thực hiện các hành vi sau:

- Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC;

- Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật;

- Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện TTHC;

- Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;

- Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;

- Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Trung tâm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết TTHC;

- Ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở;

- Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện công vụ.

Đồng thời, Trung tâm trực tiếp theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá việc thực thi nhiệm vụ, đánh giá về chất lượng giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm dựa trên hướng dẫn tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định trách nhiệm phối hợp của Trung tâm với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định tại Thông tư số 01/TT-VPCP ngày 23/11/2019 và các nội dung khác có liên quan.

Mời xem toàn văn Quyết định: TẠI ĐÂY!

Phòng Tiếp nhận và Giải quyết TTHC - Trung tâm HCC&XTĐT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net