Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Báo cáo CCHC định kỳ

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
Thống kê báo cáo cải cách hành chính 6 tháng năm 2015
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015.