z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Sáng ngày 29/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024.


Hội nghị đã đi sâu, đánh giá, phân tích chính xác, trung thực những tồn tại hạn chế của công tác cải cách hành của tỉnh năm 2023; sau khi nghe báo cáo của các đơn vị Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính, trong quá trình triển khai cải cách hành chính có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, tổn tại như: thủ tục hành chính trễ hẹn vẫn còn nhiều, đặc biệt trên lĩnh vực đất đai, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đầy đủ, trang thiết bị phục vụ cho cán bộ, công chức và người dân chưa đầy đủ, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ…

Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2024 cần tập trung triển khai thực hiện tốt việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số đã ban hành. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.  Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin, phổ biến công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Triển khai phong trào đề xuất các sáng kiến, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực đầu tư công, mau sắm công; tạo động mới, chuyển biên mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn tương thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông: công bố kịp thời các thủ tục hành chính sau khi Bộ, ngành công bố; chuẩn hoá quy trình nội bộ; cần phân tích rõ nguyên nhân các hồ sơ trễ hẹn để tìm ra giải pháp hạn chế tình trạng trễ hẹn nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực đất đai, cấp giấy phép đầu tư…

Đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong quản lý nhà nước theo tình hình thực tiễn của tỉnh Quảng Nam và yêu cầu của Chính phủ, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính kèm theo đó là phân cấp các điều kiện về nguồn lực tài chính, con người cho phù hợp từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh gọn tổ chức lại bộ máy, kèm theo đó là bố trí lại cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm theo đúng tiến độ đề án phê duyệt; đổi mới phương pháp giao biên chế, thi tuyển, bố trí tuyển dụng cán bộ, công chức.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số theo Kế hoạch chuyển đổi số mà UBND tỉnh đã ban hành.

Trung Kiên - Trưởng phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com