z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN PHÂN BỔ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG LÀM ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2024

Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đã nhấn mạnh, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm.


Mục tiêu đặt ra phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024; đến hết ngày 30/6/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 40%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 50%. Đến hết ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 60%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 70%. Đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100% và đến hết ngày 31/01/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

 Đối với các dự án chuyển tiếp và dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình, dự án theo mốc thời gian cụ thể và tuân thủ nghiêm kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án; thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu ngay khi có khối lượng; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán theo đúng quy định.

Đối với các dự án khởi công mới năm kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, tính sẵn sàng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, thường xuyên bám sát, phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành liên quan, khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư với Nhà tài trợ để triển khai thực hiện dự án;

Đối với các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội: Do tầm quan trọng của Chương trình và tính chất đặc thù của các dự án đầu tư theo Chương trình cần được đầu tư hoàn thành trong năm 2024 để đáp ứng mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vì vậy cần tập trung cao độ mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Đối với các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG): Khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư dự án theo đúng quy định; chịu trách nhiệm 3 quản lý, sử dụng vốn được giao triển khai thực hiện dự án theo đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, không để xảy ra lãng phí trong đầu tư và nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung theo dõi, đôn đốc, triển khai đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu; lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án; xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Chủ động rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 đối với các dự án vướng mắc, có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án đảm bảo khối lượng, có nhu cầu bổ sung vốn và có thể giải ngân khi tiếp nhận nguồn vốn bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư. Tăng cường phối hợp với các địa phương, không đùn đẩy trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn toàn về phía địa phương, có phương án hỗ trợ cụ thể với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án của các đơn vị, địa phương; tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Lập danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn không đảm bảo tiến độ, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định cho Sở Nội vụ để làm căn cứ đánh giá cán bộ, tập thể, bình xét thi đua khen thưởng.

Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com