z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024; các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch tập trung bám sát phương hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo lộ trình gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tinh giản biên chế”.


Các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2024 thực hiện chủ đề công tác theo Nghị quyết 36-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo lộ trình gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tinh giản biên chế. Cụ thể cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sau:

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư, đất đai, dịch vụ, du lịch tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển. Tập trung rà soát, đánh giá TTHC theo chuyên đề đối với các TTHC riêng lẻ, nhóm TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai…nhằm kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định TTHC tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát, thống kê các nhóm TTHC liên thông; đơn giản hóa thành phần hồ sơ thông qua đánh giá các nguồn dữ liệu đã có và mức độ sẵn sàng tích hợp, cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ. Thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu quản lý và tăng cường hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn cho các ngành, địa phương đối với một số nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, đảm bảo nguyên tắc không trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Phân cấp quản lý đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, vừa đảm bảo tính độc lập, tự chủ, năng động sáng tạo của chính quyền địa phương.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/112022 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo theo tinh thần Công văn số 915-CV/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND tỉnh. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt từ 98% trở lên so với kế hoạch được giao. Giải quyết dứt điểm những vấn đề, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách đã được xử lý. Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Tập trung triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân như hộ tịch, đất đai, lao động - thương binh và xã hội. Tổ chức thực hiện, khai thác hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực quan trọng: Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải.

Trần Trung Kiên- Trưởng phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


Tác giả: Trần Trung Kiên

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al