Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Ngày 01/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Lê Trí Thanh ban hành Công văn số 8343/UBND-KGVX thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo cáo số 760/BC-MTTQ-BTT ngày 17/11/2023 về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân của các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp


Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thời gian và chất lượng trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong năm 2024 theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị phải đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đi thẳng vào trọng tâm, không chung chung, phải xác định rõ phương án, lộ trình, thời gian giải quyết để cử tri theo dõi, giám sát… Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kiểm tra, rà soát, theo dõi kết quả, tiến độ giải quyết, trả lời cử tri của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể đối với các cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phối hợp với HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong nắm tình hình Nhân dân. Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến các chủ trương, chính sách trực tiếp tác động đến người dân để cử tri nắm bắt, hiểu và thực hiện theo quy định; tuyên truyền kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ.

Đối với những nội dung kiến nghị có tính chất phức tạp, liên quan nhiều ngành và địa phương, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành và các địa phương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xử lý, giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm nhằm đảm bảo kiến nghị của cử tri và Nhân dân được xem xét, giải quyết triệt để, không để kiến nghị nhiều lần một nội dung.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; phối hợp tốt hơn nữa với UBND cùng cấp trong việc nắm bắt, chuyển kiến nghị của cử tri và Nhân dân đến đúng tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; kịp thời phản ánh với UBND cùng cấp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của Nhân dân và cử tri./.

Trần Trung Kiên - Trưởng Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

   
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án "Cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025" (Ngày đăng: 16:03 | 11/01 )
Thông báo kết quả cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021 (Ngày đăng: 14:18 | 21/12 )
Quảng Nam ban hành Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025". (Ngày đăng: 9:52 | 01/12 )
Quảng Nam phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 15:44 | 02/11 )
Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. (Ngày đăng: 15:17 | 14/10 )
Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tổ chức hỗ trợ, đối thoại trực tuyến trên Website Cục Thuế- quangnam.gdt.gov.vn (Ngày đăng: 10:41 | 29/09 )
Quảng Nam đạt 100% phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Ngày đăng: 10:23 | 23/09 )

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập