Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP THỰC HIỆN TỐT HƠN CÁC NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026 và Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 16/01/2023 UBND tỉnh; kết quả triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Nam đã có những chuyển biến tích cực.


UBND tỉnh đã phân cấp cho các Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách (Trung ương, tỉnh, huyện, xã); Định mức phân bổ chi hoạt động sự nghiệp y tế. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với tài sản công. Lĩnh vực Giao thông, vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kết thúc ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thủy nội địa và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Lĩnh vực kiến trúc thực hiện phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế