z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm không ngừng nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.


Trên cơ sở tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022; kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đã được công bố, tổ chức phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, xác định rõ những tồn tại, hạn chế để ban hành các nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện trong năm 2023. Chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm chỉ đạo trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu, bình xét thi đua, khen thưởng.

Khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, nhất là các mục tiêu về tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn; hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến; số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); tỷ lệ hài lòng của người dân. Chủ động phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, giữa các đơn vị, bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng việc tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo lộ trình chung của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng giải quyết sai quy trình theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, một số hồ sơ trễ hạn kéo dài, dừng trả hồ sơ chưa đúng quy định, không nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa, kết thúc hồ sơ khi chưa có kết quả; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hẹn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số; trong đó dành nguồn lực và sự quan tâm, chỉ đạo đứng mức đối với các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công của tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1289/UBND-KGVX ngày 08/3/2022.

Văn phòng UBND tỉnh Nghiên cứu vận dụng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trong đánh giá Bản đồ thể chế tại địa chỉ https://bandotheche.quangnam.gov.vn/; Tiếp tục triển khai hiệu quả thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ TTHC và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ - Khẩn trương thống kê hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh bị trễ hạn/tổng số hồ sơ đã được giải quyết (năm 2022 và Quý I năm 2023), xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với từng hồ sơ bị trễ hạn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; theo dõi tác động chung của Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 để tham mưu UBND chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp cho phù hợp, hiệu quả.

Tin: Trần Trung Kiên - Trưởng Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net