z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 01/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký Chỉ thị số 04/CT-UBND tỉnh về triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.


Theo nội dung Chỉ thị, hiện nay Cổng dịch vụ công  https://dichvucong.quangnam.gov.vn  và Hệ thống thông tin một cửa điện tử https://motcua.quangnam.gov.vn hoạt động ổn định, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cả về hệ thống lẫn công tác triển khai vận hành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Chỉ thị đã chỉ rõ nguyên nhân chính xảy ra những hạn chế trên là do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; thiếu khâu kiểm tra, giám sát và đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền. Để khắc phục nguyên nhân của những hạn chế nêu trên và tăng cường khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đảm bảo hồ sơ cá nhân, tổ chức được giải quyết nhanh, đúng hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện và liên tục lấy trọng tâm là thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Về thời gian, lộ trình thực hiện: bắt đầu thực hiện từ tháng 3 năm 2022 và chọn các tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm làm tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

          Về mục tiêu, nội dung cần đạt được bao gồm 06 nhóm nhiệm vụ chính:

          1. Tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến.

2. Sử dụng dữ liệu điện tử, tài liệu đã ký số hợp lệ trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm thay thế văn bản giấy, đơn giản thành phần hồ sơ người dân cần nộp.

          3. Không có hồ sơ trễ hạn vì nguyên nhân chủ quan; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

          4. Không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu khi thực hiện thủ tục hành chính.

          5. Tổ chức giám sát chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ trên toàn tỉnh.

          6. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tự hiển thị, thống kê được các chỉ tiêu theo các mức (xanh, vàng, cam, đỏ) như bảng đồ thực thi thể chế Văn phòng Chính phủ xây dựng đối với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

 Để thực hiện thành công các nội dung tại Chỉ thị này, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 04 nhiệm vụ chính là:

Một là chỉ đạo, tuyên tuyền, hướng dẫn sử dụng; Hai là tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện; Ba là theo dõi, báo cáo lãnh đạo việc hoàn thành các chỉ tiêu theo các mức (xanh, vàng, cam, đỏ); nhiệm vụ Thứ tư nỗi bật là: Hồ sơ do cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp thì người tiếp nhận tiến hành số hóa hồ sơ đầu vào, kiểm soát, ký số tài liệu, nộp thông qua tài khoản cá nhân, tổ chức và tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến; chuyển hồ sơ điện tử đến cơ quan giải quyết, không chuyển hồ sơ giấy để bắt buộc các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thực hiện trên môi trường mạng; đồng thời, thực hiện quy trình thanh toán trực theo đúng quy định của Trung ương.

Đối với nhiệm vụ tuyên truyền Chỉ thị cũng giao cụ thể cho Đài Phát thanh - Truyền hình tăng cường thời lượng về tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính; Báo Quảng Nam tăng cường bài viết, thông tin chuyên đề tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên cả báo giấy và báo điện tử, phát hành hằng ngày trong tháng cao điểm. 100% các Cổng, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đăng tải chỉ thị.

Để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo nhiệm vụ hằng tuần vào thứ 6 để UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo, xem xét đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với thủ trưởng các đơn vị, địa phương theo quy định.

Văn Thảo, phòng Nội Chính - Kiểm soát TTHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com