Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Cải cách hành chính những kết quả đạt được trong năm 2021 của tỉnh Quảng Nam

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt và toàn diện. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.


Năm 2021, công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam đã được những kết quả khả quan như sau:

Công tác xây dựng pháp luật luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Trong năm 2021, các Sở, ngành đã tham mưu ban hành 94 văn bản quy phạm pháp luật (47 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 47 Quyết định của UBND tỉnh), kịp thời thể chế, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh. Nhìn chung, văn bản QPPL do Sở, ngành trình ban hành cơ bản đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

UBND tỉnh ban hành 22 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; công bố 92 TTHC mới ban hành, 140 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 114 TTHC và chuẩn hóa 97 TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông; phê duyệt 114 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã; phê duyệt 261 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

UBND tỉnh ban hành các Quyết định ủy quyền giải quyết 130 TTHC cho các sở: Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Ban Dân tộc.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có những sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, điển hình như: thành phố Tam Kỳ triển khai mô hình “Công dân không viết” tại Trung tâm Hành chính công thành phố; huyện Núi Thành triển khai thí điểm “Hệ sinh thái hành chính công” và mô hình “Xã thông minh” tại xã Tam Giang, Mô hình dân vận chính quyền giữa UBND xã và Khối Dân vận, Mặt trận, đoàn thể tham gia hướng dẫn công dân làm hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Tam Anh Bắc; Hải quan triển khai công cụ hỗ trợ tra cứu các mặt hàng bách hóa, hàng tiêu dùng nhập khẩu có rủi ro cao tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà; Sở Giao thông-Vận tải triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra cấp phép phương tiện vào, rời bến thủy nội địa từ xa.

UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Sau sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 42 tổ chức. Trong đó: 05 chi cục và 04 phòng thuộc Sở, ngành; 19 phòng thuộc chi cục; 14 phòng thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; toàn tỉnh giảm 18 đơn vị sự nghiệp, 145 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chuyển giao chức năng quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực giữa các một số Sở, ngành (Công thương, BQLKTM Chu Lai, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư); tổ chức lại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc UBND tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh trên cơ sở tổ chức lại BQL Khu KTM Chu Lai; thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh, theo đó sáp nhập 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thành Trường Cao đẳng Quảng Nam. Thực hiện thông tư các Bộ, ngành, năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 07 Sở, ngành; hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, đơn vị, UBND tỉnh phê duyệt danh sách tinh giản biên chế năm 2021 (2 đợt) 697 trường hợp.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định Y khoa ; Kế hoạch thẩm định Đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ; đến nay, có 35/39 đơn vị hoàn thành việc xây dựng Đề án.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC, UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; Quy định về quản lý CBCC và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với CCVC Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam; bãi bỏ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2021, trong năm, toàn tỉnh đã cử 9.797 lượt CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, 8.379 lượt đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, 1.418 lượt đào tạo lý luận chính trị.

Đưa vào vận hành chính thức Phần mềm quản lý CBCCVC.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/12/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước. Đến nay, 571/571 cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: có 135 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ; 788 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ.

Thực hiện tốt quy định sắp xếp lại và xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công: tổng vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân hơn 5.773/6.077 tỷ đồng, đạt 95%.

Góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản quan trọng như: Quyết định 2181/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 phê duyệt kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Nam (phiên bản 2.0); Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021Quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT, 04/2020/TT-BTTTT; Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021, UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt 1.281 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

Ứng dụng Smart Quảng Nam và Tổng đài 1022 tiếp tục hỗ trợ người dân tra cứu các tiện ích và giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, quan trắc môi trường, đất đai, camera, …Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập