z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Năm 2023, Nam Trà My hoàn thành nhiều chỉ tiêu Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Cùng với nỗ lực của toàn tỉnh, trong năm qua, huyện Nam Trà My cũng đã xác định, Chuyển đổi số đang là phương thức phát triển mới tác động sâu rộng, bao trùm tất cả ngành, lĩnh vực, đời sống, với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhiệm vụ này chỉ thực sự thành công khi người dân được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Để xây dựng các trụ cột đó, huyện đã huy động sự vào cuộc quyết tâm của hệ thống chính trị các cấp, triển khai xuyên suốt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng.


Năm 2023 đánh dấu cột mốc tròn 20 năm huyện Nam Trà My tái lập và phát triển, cũng là khởi đầu cho một thời kỳ mới, khẳng định tinh thần và khát vọng hội nhập của huyện miền núi cao. Trước xu thế hội nhập kỷ nguyên số, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nam Trà My đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế số, tăng cường chuyển đổi số và thúc đẩy chính quyền điện tử. Trong đó, Kế hoạch cải cách hành chính được xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm và 27 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và kết quả phải đạt được đồng bộ trên 07 lĩnh vực cải cách hành chính.

Ban chỉ đạo huyện tổ chức các Hội nghị hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06; Đánh giá những kết quả đạt được, xác định làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; từ đó xây dựng, đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ huyện đến xã; góp phần đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

-  Trên lĩnh vực Cải cách thể chế

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 69 về việc ban hàng 5 kế hoạch công tác tư pháp năm 2023, đồng thời Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, văn bản dưới luật mới được ban hành đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

- Trên lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn huyện là 376 thủ tục, gồm: cấp huyện 262 thủ tục, cấp xã 114 thủ tục. Tổ chức rà soát 14 lĩnh vực với 259 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 11 lĩnh vực với 110 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.Tập trung thực hiện rà soát, đơn giản hóa trên một số lĩnh vực: trợ giúp xã hội, người có công; Văn hóa - Thông tin; chứng thực, hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn; đất đai; xây dựng.

Trong năm 2023, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã duy trì ổn định, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra như công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính; các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch; hồ sơ được giải quyết đúng hạn tăng, ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác tuyên truyền được quan tâm hơn.

Việc số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. 100% cán bộ Một cửa cấp huyện, cấp xã đều được cấp chứng thư số cá nhân; Gần 100% hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng quy trình số hóa theo quy định tại Thông tư 01;100% hồ sơ TTHC đầu vào được chuyển đổi từ dữ liệu vật lý thành dữ liệu điện tử, được ký số đầu vào; phần lớn hồ sơ được bóc tách dữ liệu, gán mã số hóa. 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa, chuyển trả cho công dân bằng bản điện tử và bản giấy theo đúng quy định, tiến hành lưu kho cá nhân của công dân, khách hàng... để phục vụ cho việc tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC. 09 thủ tục hành chính đang triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình phi địa giới. 

Bưu điện huyện đã bố trí 01 nhân viên thay thế 09 công chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu hộ phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; luân chuyển 100% hồ sơ, kết quả TTHC từ Bộ phân Một cửa đến các phòng chuyên môn và ngược lại; triển khai luân chuyển 100% hồ sơ liên thông lĩnh vực đất đai. 

Công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Số TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh là 251 TTHC (cấp huyện: 185 TTHC; cấp xã: 66 TTHC); số TTHC cung cấp DVC trực tuyến một phần: 113 TTHC (cấp huyện: 68 TTHC, cấp xã: 45 TTHC). Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực truyến đạt 62,63%, vượt chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023.

- Triển khai thanh toán trực tuyến

Tính đến ngày 07/12/2023, số hồ sơ thanh toán trực tuyến của huyện Nam Trà My là 84 hồ sơ, trong tổng số 1.434 hồ sơ có nghĩa vụ thanh toán, đạt tỷ lệ 5,86%, đứng thứ 5 trong tổng số 18 huyện, thị xã, thành phố. 

- Về triển khai biên lai điện tử: Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 11/11 bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đã triển khai biên lai điện tử. Tổng số BLĐT được phát hành gần 300 biên lai.

- Về kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC trong năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 

+ Cấp huyện: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1.004 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 980 hồ sơ (trong đó trước và đúng hạn: 945 hồ sơ, trễ hạn: 35 hồ sơ). Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 24 hồ sơ (trong đó trong hạn: 24 hồ sơ, trễ hạn: 0 hồ sơ); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết): 96,43%.

+ Cấp xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 4.387 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 4.365 hồ sơ (trong đó trước và đúng hạn: 4.283 hồ sơ, trễ hạn: 72 hồ sơ); Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 22 hồ sơ (trong đó trong hạn: 22 hồ sơ, trễ hạn: 0 hồ sơ); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết): 98,12%.

UBND huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nam Trà My; nhằm lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công cuộc chuyển đổi số.

- Toàn huyện hiện có 44 điểm phát sóng (28 trạm phát sóng và 16 điểm phát sóng) của các doanh nghiệp viễn thông. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu về thông tin liên lạc, internet tại 10/10 xã. 

- 31/35 thôn đã được cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng 2G trở lên, 4 thôn chưa được cung cấp dịch vụ; 29/115 khu dân cư lõm sóng, yếu sóng 

- 30% cáp quang đã được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định 

- Trên 90 % các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện có kết nối internet phục vụ công tác quản lý, điều hành; 27/29 điểm trường chính có kết nối internet, 72/134 điểm trường thôn có mạng internet di động 3G/4G.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 10%; Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt trên 30%; 

- Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 30%. 

Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My

Công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Số TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh là 251 TTHC (cấp huyện: 185 TTHC; cấp xã: 66 TTHC); số TTHC cung cấp DVC trực tuyến một phần: 113 TTHC (cấp huyện: 68 TTHC, cấp xã: 45 TTHC). Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực truyến đạt 62,63%, vượt chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023.

- Triển khai thanh toán trực tuyến

Tính đến ngày 07/12/2023, số hồ sơ thanh toán trực tuyến của huyện Nam Trà My là 84 hồ sơ, trong tổng số 1.434 hồ sơ có nghĩa vụ thanh toán, đạt tỷ lệ 5,86%, đứng thứ 5 trong tổng số 18 huyện, thị xã, thành phố. 

- Về triển khai biên lai điện tử: Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 11/11 bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đã triển khai biên lai điện tử. Tổng số BLĐT được phát hành gần 300 biên lai.

- Về kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC trong năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 

+ Cấp huyện: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1.004 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 980 hồ sơ (trong đó trước và đúng hạn: 945 hồ sơ, trễ hạn: 35 hồ sơ). Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 24 hồ sơ (trong đó trong hạn: 24 hồ sơ, trễ hạn: 0 hồ sơ); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết): 96,43%.

+ Cấp xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 4.387 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 4.365 hồ sơ (trong đó trước và đúng hạn: 4.283 hồ sơ, trễ hạn: 72 hồ sơ); Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 22 hồ sơ (trong đó trong hạn: 22 hồ sơ, trễ hạn: 0 hồ sơ); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết): 98,12%.

UBND huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nam Trà My; nhằm lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công cuộc chuyển đổi số.

- Toàn huyện hiện có 44 điểm phát sóng (28 trạm phát sóng và 16 điểm phát sóng) của các doanh nghiệp viễn thông. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu về thông tin liên lạc, internet tại 10/10 xã. 

- 31/35 thôn đã được cung cấp dịch vụ thông tin di động mạng 2G trở lên, 4 thôn chưa được cung cấp dịch vụ; 29/115 khu dân cư lõm sóng, yếu sóng 

- 30% cáp quang đã được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định 

- Trên 90 % các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện có kết nối internet phục vụ công tác quản lý, điều hành; 27/29 điểm trường chính có kết nối internet, 72/134 điểm trường thôn có mạng internet di động 3G/4G.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 10%; Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt trên 30%; 

- Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 30%. 


Tác giả: Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al