Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Báo cáo cải cách hành chính

Để kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh báo cáo cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng và thực hiện báo cáo cải cách hành chính theo quý, 6 tháng, năm cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).
- Trên cơ sở đề cương báo cáo cải cách hành chính năm (hướng dẫn kèm theo) và thực tế tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo cải cách hành chính hàng quý, 06 tháng và năm. 
- Nội dung báo cáo cải cách hành chính năm của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải bám sát tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm của UBND tỉnh và địa phương, đơn vị, nội dung báo cáo phải đầy đủ theo hướng dẫn. 
- Thời gian gửi báo cáo được thực hiện: báo cáo quý gửi trước ngày 10 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
(Báo cáo gửi bằng văn bản và Email theo địa chỉ giangsnv@gmail.com )
2. Ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị theo quy định, các Sở, ngành sau đây có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trên các lĩnh vực: 
- Sở Tư pháp: cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Văn phòng UBND tỉnh: cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh.
- Sở Tài chính: thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.
- Sở Khoa học và Công nghệ: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Sở Thông tin và Truyền thông: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: công tác phân cấp; công tác đầu tư trụ sở cấp xã, phường, thị trấn bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo.
- Sở Y tế: đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển y tế, dân số-kế hoạch hóa gia đình.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển thể dục, thể thao.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: tình hình triển khai các chính sách cải cách về thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo từ các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, kết hợp với việc theo dõi tình hình triển khai thực tế cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh để xây dựng báo cáo cải cách hành chính quý, 06 tháng và năm của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Công văn này thay thế Công văn số 4323/UBND-NC ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác cải cách hành chính./.

Báo cáo cải cách hành chính

[Trở về]

Các tin mới:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập