z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

TẬP TRUNG THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2023

Ngày 25/7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số, chủ trì họp Ban chỉ đạo và Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra 21 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số trạnh tranh cấp tỉnh; trước tiên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiến hành củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số cấp huyện, do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban; thường xuyên cập nhật, theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính và nhiệm vụ UBND tỉnh giao; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án đẩy mạnh phân trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026 và Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị số số 57-NQ/HĐND. Các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; thí điểm một số thủ tục hành chính chỉ giải quyết theo hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh; tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung

Các Sở, Ban, ngành, địa phương tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án vị trí việc làm; rà soát TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; kiểm soát, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động, xin ý kiến các ngành cho phù hợp thực tế; triển khai nghiêm túc Chỉ thị 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ;

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tập trung khắc phục những tồn tại, khó khăn để triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì tiến hành tổ chức đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và các bộ cơ sở dữ liệu mở. Sở Nội vụ chủ trì khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023- 2025 và định hướng đến năm 2030. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách tài chính công, đầu tư công, thu hồi vốn, giải ngân. Coogn an tỉnh chủ trì triển khai quyết liệt việc cài đặt ứng dụng VneID; đẩy mạnh ứng dụng phục vụ tốt cho người dân; phối hợp triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú.

Trần Trung Kiên - Trưởng Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al