z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Quảng Nam ban hành Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025".

Ngày 30/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025".


Mục tiêu của Đề án: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình; huy động người dân tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, đánh giá cải cách hành chính nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
Cụ thể:
- Từ năm 2022:
+ Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 được hoàn thành và đưa vào triển khai;
+ 100% các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời cơ sở dữ liệu về chính sách, pháp luật, hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân trên Hệ thống theo phạm vi chức năng được phân quyền.
+ 100% các các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả, tác động cải cách hành chính, thực hiện trách nhiệm người đứng đầu và thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương.
- Từ năm 2023, 100% các cuộc đánh giá cải cách hành chính, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin và thiết bị thông minh.
- Tỷ lệ người dân tham gia khảo sát, hỏi - đáp, xin ý kiến trực tuyến trên Hệ thống và tỷ lệ người dân hài lòng tăng qua các năm.

          Đề án xác định một số nhiệm vụ:

- Xây dựng phần mềm Hệ thống đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Xây dựng các phương pháp đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Triển khai khảo sát trực tuyến đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân.
- Triển khai hỏi - đáp trực tuyến về chủ trương, chính sách, hoạt động cải cách hành chính; kết quả đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân.
- Xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến về kết quả đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Triển khai thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và kết quả đánh giá cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân trên Hệ thống phần mềm.
Để đảm bảo thực hiện tốt Đề án, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương.

Tin: Công Vũ - Phòng Cải cách hành chính 

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net