Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2030.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì; đồng chí Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị; Tham dự hội nghị có: Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể thuộc huyện và Lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân các xã tham dự.

          Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, của tỉnh, huyện đã tạo sự chuyển biến tích cực đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức. Tính đến thời điểm báo cáo, huyện Nông Sơn đã đạt được các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch giai đoạn 2011-2020 của huyện. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính đã tác động và tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện cơ chế, chính sách của huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, góp phần quan trọng vào việc ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện; thể chế hành chính tiếp tục hoàn thiện, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tác động tích cực đến cuộc sống.

Công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, chất lượng giải quyết TTHC ngày được nâng cao, rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, theo hướng tạo thuận tiện tốt nhất cho cá nhân, tổ chức; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của CBCCVC, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn được người dân, doanh nghiệp đồng tình, đánh giá cao. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và UBND cấp xã hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên địa bàn huyện, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong giai đoạn 2011 đến quý I/2020, toàn huyện tiếp nhận và giải quyết 160.016 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 158.415 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%, có 1.601 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 1% (chủ yếu là những hồ phức tạp cần phải có thêm thời gian để xác minh).

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính, được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC luôn được quan tâm; UBND huyện luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh, vị trí việc làm nhằm phát huy hiệu quả công việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn; tài chính công tiếp tục được được cải cách theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, thực hiện giảm chi, tiết kiệm tăng thu nhập cho CBCCVC.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước ngày càng đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả phần mềm Q-Office, tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, 4, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính nhà nước  giai đoạn 2011 - 2020 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính có lúc, có nơi chưa sâu sát, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa được nâng cao, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được duy trì thường xuyên; việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra chưa triệt để; việc rà soát, hệ thống hoá và đánh giá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu cải cách, vẫn còn lĩnh vực có nhiều văn bản điều chỉnh nhưng chưa thống nhất; kết quả cải cách TTHC chưa được như mong muốn, khối lượng các loại TTHC ở các cấp hành chính nhà nước vẫn còn nhiều và phức tạp;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Bình - Bí thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành, địa phương của huyện đã đạt được trong công tác cải cách hành chính trong10 năm qua. Đồng thời cũng yêu cầu trong thời gian tới cần triển khai hiệu quả một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; cùng với quyết tâm chính trị, thống nhất về mặt nhận thức, tầm quan trọng của công tác cải caách hành chính đối với sự phát triển chung của huyện; cải cách hành chính phải được thực hiện đồng bộ với các công cuộc cải cách khác, đưa cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua. Đặc biệt, thời gian tới, cần quyết liệt trong việc tập trung xây dựng phát triển nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao hoạt động, hiệu quả điều hành ứng dụng công nghệ thông tin,…

Tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân huyện đã quyết định khen thưởng công tác cải cách hành chính năm 2019 và giai đoạn 2011 - 2020 cho 05 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 và giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã tích cực phát huy kết quả đã đạt được, và nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung vào định hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của huyện trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính; thực hiện cải cách quyết liệt, hiệu quả TTHC, gỡ bỏ mọi rào cản từ phía các cơ quan quản lý và đội ngũ CBCCVC; giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức để huy động nguồn lực đầu tư phát triển; tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và tăng tỷ lệ người dùng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính; hoàn thành quá trình chuyển đổi số vững chắc, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của những đối tượng khó khăn, đặc thù; hoàn thiện quy trình hóa việc giải quyết công việc các cơ quan hành chính các cấp theo tiêu chuẩn ISO; tăng cường xử lý trên môi trường mạng; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển ngành, lĩnh vực, danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư; tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử, quản lý thuế và các dịch vụ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số./.

Hội nghị khen thướng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính
Hội nghị khen thướng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

Tác giả: Văn Trường - Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập