Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2019.

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đạt 75.22 điểm, tăng 1.95 điểm so với năm 2017; xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2017.

Tuy đã có sự chuyển biến tích cực về kết quả Chỉ số cải cách hành chính, nhưng vẫn còn một số tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra. Để duy trì và phát huy những kết quả đạt được, đồng thời cải thiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, ngày 17/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch số 4183/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Quảng Nam năm 2019.


Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2018

Theo Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra chỉ tiêu: Phấn đấu năm 2019, Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX của tỉnh đạt kết quả từ 80% trở lên và tăng 10-15 bậc trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương; Các chỉ số thành phần đều phải tăng từ 1.2 điểm đến 2 điểm so với năm 2018; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 15/16.5 điểm tối đa (tăng 1.46 điêm so với năm 2018).

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính nói riêng; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này, các ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chỉ số cải cách hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị địa phương tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Mời xem toàn văn Kế hoạch: TẠI ĐÂY!

Tin: Nguyên Thảo, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập