Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ NGAY TRONG NGÀY VÀ 126 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM ÍT NHẤT 10% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

Theo đánh giá đây là sự nổ lực, quyết tâm rất lớn của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính hướng tới phục vụ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt trong 36 thủ thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả ngay trong ngày có thủ tục hành chính cắt giảm từ 15 ngày giải quyết và bình quân giảm từ 3 ngày trở lên.

Đối với 126 thủ tục hành chính cắt giảm ít nhất 10% thời gian giải quyết; trong đó có những thủ tục hành chính cắt giảm đến 70% - 80% thời gian giải quyết theo quy định và bình quân thời gian cắt giảm từ 30% - 40%.

Các thủ tục hành chính trả ngay trong ngày và được cắt giảm thời gian giải quyết được các sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo thời gian trình UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh và kể từ ngày 21/10/2022, các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian được phê duyệt.

Tin: Trần Trung Kiên - Trưởng Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều











CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập