Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2016

Ngày 18/01/2016, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ - Văn Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 444/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2016.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Tam Kỳ

Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ đã đề ra các mục tiêu, chỉ số, nhiệm vụ, giải pháp và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ và chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam về: Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.

Thành phố Tam Kỳ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của cải cách hành chính thành phố là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử theo hướng hiện đại, văn minh, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo thành công của cải cách hành chính thành phố.

UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chương trình, kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm tại đơn vị mình đảm bảo đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện; đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, giải pháp nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của thành phố.

Phòng Nội vụ TP Tam Kỳ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập